Procjena utjecaja zahvata na okoliš (PUO)

Novosti
STUDIJE NA JAVNOM UVIDU
 
  • Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Kljenak', Grad Vrgorac, Splitsko-dalmatinska županija, javna rasprava od 17. srpnja do 16. kolovoza 2024. godine, informacija i dokumentacija objavljena je u kategoriji PUO postupci 2023.
 
  • Vjetroelektrana Brda - Umovi, Splitsko-dalmatinska županija, javna rasprava od 1. srpnja do 1. kolovoza 2024. godine, informacija i dokumentacija objavljena je u kategoriji PUO postupci 2023.
                                                         
  • Zaštita od zaslanjivanja tala i voda područja Donje Neretve, Dubrovačko-neretvanska županija, javna rasprava od 21. svibnja do 19. lipnja 2024. godine, informacija i dokumentacija objavljena je u kategoriji PUO postupci 2023.
 
  • Terminal za opasne terete u luci Slavonski Brod, Grad Slavonski Brod, Brodsko-posavska županija, javna rasprava od 20. svibnja do 18. lipnja 2024. godine, informacija i dokumentacija objavljena je u kategoriji PUO postupci 2023.
 
  • Eksploatacija ugljikovodika na području Sisak - Moslavina, Zagrebačka i Sisačko-moslavačka županija, javna rasprava od 16. svibnja do 14. lipnja 2024. godine, informacija i dokumentacija objavljena je u kategoriji PUO postupci 2024.
 
  • Cesta od obilaznice Orebića do čvora Brijesta, javna rasprava od 22. travnja do 21. svibnja 2024. godine, informacija i dokumentacija objavljena je u kategoriji PUO postupci 2022.
 
     
                     
Procjena utjecaja zahvata na okoliš (PUO)

Procjena utjecaja na okoliš je postupak ocjenjivanja prihvatljivosti namjeravanog zahvata s obzirom na okoliš i određivanje potrebnih mjera zaštite okoliša, kako bi se utjecaji sveli na najmanju moguću mjeru i postigla najveća moguća očuvanost kakvoće okoliša. Postupak procjene provodi se već u ranoj fazi planiranja zahvata i to prije izdavanja lokacijske dozvole ili drugog odobrenja za zahvat za koji izdavanje lokacijske dozvole nije obvezno.

Zakonom o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13153/1378/1512/18 i 118/18) i Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ('Narodne novine', broj 61/14 i 3/17), u daljnjem tekstu: Uredba) propisana je provedba postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš. Donošenjem tih propisa postupak je sustavno uređen i usklađen s odgovarajućim direktivama EU: Direktivom Vijeća 85/337/EEZ od 27. lipnja 1985. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš, izmijenjenom Direktivom Vijeća 97/11/EZ od 3. ožujka 1997., i Direktivom 2003/35/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. Pored toga usvojeni propisi temelje se i na odredbama međunarodnog ugovora, kojeg je Republika Hrvatska potvrdila donošenjem Zakona o potvrđivanju Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 6/96). 

U Popisu zahvata u Prilogu I. koji je sastavni dio Uredbe navedeni su zahvati za koje se obvezno provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. U Popisu zahvata u Prilogu II. koji je sastavni dio Uredbe navedeni su zahvati za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i za koje je nadležno Ministarstvo, a u Popisu zahvata u Prilogu III. koji je također sastani dio Uredbe navedeni su zahvati za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i za koje je nadležno upravno tijelo u županiji odnosno u Gradu Zagrebu. Kriteriji na temelju kojih se odlučuje o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš navedeni su u Prilogu V. koji je sastavni dio Uredbe.

Postupak procjene pokreće se na pisani zahtjev nositelja zahvata, a sadržaj tog zahtjeva propisan je u članku 80. Zakona o zaštiti okoliša. Obvezni sadržaj Studije o utjecaju na okoliš, koja je sastavni dio zahtjeva, detaljnije je propisan u Prilogu IV. Uredbe. Studijom se mora procijeniti utjecaj planiranog zahvata na okoliš na temelju čimbenika koji, ovisno o zahvatu i obilježjima okoliša, uvjetuju rasprostiranje, jačinu i trajanje utjecaja. Studija mora sadržavati sve potrebne podatke, dokumentaciju, obrazloženja i opise u tekstualnom i grafičkom obliku, prijedlog ocjene prihvatljivosti zahvata i mjere zaštite okoliša u odnosu na zahvat te po potrebi, program praćenja stanja okoliša. Studija mora biti izrađena na temelju najnovijih, vjerodostojnih i dostupnih podataka, izrađuje ju ovlaštenik – pravna osoba koja ima ovlaštenje za obavljanje tih poslova, a troškove izrade studije podmiruje nositelj zahvata.

Utjecaj zahvata na okoliš, njegovo vrednovanje i prihvatljivost ocjenjuje povjerenstvo na temelju studije. Povjerenstvo imenuje Ministarstvo za zahvate koji su određeni u Popisima zahvata iz Priloga I. i Priloga II. Uredbe, a upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu za zahvate iz Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Članovi povjerenstva imenuju se iz redova znanstvenih i stručnih djelatnika, predstavnika tijela i/ili osoba određenih posebnim propisom, predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te predstavnika Ministarstva. Povjerenstvo radi na sjednicama i nakon što utvrdi da je studija cjelovita i stručno utemeljena, predlaže nadležnom tijelu upućivanje studije na javnu raspravu. Nakon provedene javne rasprave, povjerenstvo donosi mišljenje o prihvatljivosti zahvata i upućuje ga nadležnom tijelu radi donošenja rješenja koje je obvezni sadržaj budućih dozvola za provedbu zahvata.

Procjena utjecaja na okoliš obvezno se provodi za zahvate navedene u popisu zahvata iz Priloga I. Uredbe te za zahvate za koje je ta obveza određena u postupku ocjene o potrebi procjene.

Kada nadležno tijelo zaprimi zahtjev za procjenu utjecaja zahvata na okoliš, o istome informira javnost. Informacija sadrži osnovne podatke o zahvatu, lokaciji, nositelju zahvata, nadležnom tijelu, ostalim sudionicima u postupku, načinu provedbe postupka procjene, načinu sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti te o načinu obavješćivanja o ishodu postupka.

Način sudjelovanja zainteresirane javnosti (pdf)

PUO postupci 2024.
                                                         
PUO postupci 2023.
                             
 
                                         
PUO postupci 2022.
                              .                                                    
PUO postupci 2021.
                                                                   
 
PUO postupci 2020.
                                                         
PUO postupci 2019.
                                             
PUO postupci 2018.
                                                       
PUO postupci 2017.
                                                                                       
PUO postupci 2016.
                                                                                         
PUO postupci 2015.
                                                                                 
PUO postupci 2014.
                                                                                                   
PUO postupci 2013.
                                                                                                                         
PUO postupci 2012.
 
Prekogranični postupci procjene utjecaja zahvata na okoliš
                           
Izdavanje upute o sadržaju studije
Izdavanje upute o sadržaju studije (scoping) 
Zakonom o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13153/1378/1512/18 i 118/18) propisano je u članku 86. da nositelj zahvata može, prije izrade studije o utjecaju na okoliš, zatražiti od nadležnog tijela (Ministarstvo za zahvate iz Priloga I. i II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ('Narodne novine', broj 61/14 i 3/17)  ili upravno tijelo u županiji odnosno u Gradu Zagrebu za zahvate iz Priloga III.) da mu s obzirom na planirani zahvat izda uputu o sadržaju studije. Sadržaj zahtjeva, postupak po zahtjevu i sadržaj upute detaljnije su propisani u člancima 28. – 30. te Prilogu VI. koji je sastavni dio Uredbe.
Nadležno tijelo, ovisno o obilježjima zahvata, dostavlja zahtjev nositelja zahvata tijelima i/ili osobama određenim posebnim propisima te jedinicama lokalne odnosno regionalne samouprave na čijem području se zahvat planira realizirati. Ta tijela i/ili osobe dostavljaju svoja mišljenja glede budućeg sadržaja studije. Pored toga, nadležno tijelo informira javnost i zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu i poziva na davanje mišljenja u trajanju od 30 dana. Prije izdavanja upute o sadržaju studije, nadležno tijelo razmatra sva prispjela mišljenja i informira javnost i zainteresiranu javnost o sadržaju izdane upute.